Algemene Voorwaarden
Personeelsvereniging Universiteit Leiden

1. Lidmaatschap en Inschrijving
1.1 Door lid te worden van de Personeelsvereniging van de Universiteit Leiden (hierna te noemen “de Vereniging”), gaat u akkoord met deze uitgebreide Algemene Voorwaarden en verplicht u zich om deze na te leven.
1.2 Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor alle medewerkers van de Universiteit Leiden, inclusief docenten, onderzoekers, administratief personeel en andere personeelsleden, evenals gepensioneerde medewerkers, en andere personen die aan de door de Vereniging gestelde voorwaarden voldoen.
1.3 Inschrijving als lid kan worden voltooid via de officiële website van de Vereniging, schriftelijke aanmelding of andere door het Bestuur aangewezen methoden. Door in te schrijven verklaart u akkoord te gaan met de geldende lidmaatschapsvoorwaarden en tarieven.
1.4 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Leden dienen hun lidmaatschapskaart of andere identificatie te tonen op verzoek van de Vereniging om toegang te krijgen tot Verenigingsactiviteiten en evenementen.

2. Gebruik van de Website en Digitale Diensten
2.1 De Vereniging biedt haar leden toegang tot een geavanceerde website en digitale diensten, waaronder informatie, aankondigingen, registratiemogelijkheden voor evenementen, en communicatieplatforms.
2.2 Leden dienen de website en digitale diensten te gebruiken conform de door de Vereniging gestelde richtlijnen en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot internetgebruik, privacy, en gegevensbeveiliging.
2.3 De Vereniging behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en digitale diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beperken of te ontzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Standaard Omgangsvormen en Gedragscode
3.1 De Vereniging streeft naar een positieve en respectvolle gemeenschap waarin alle leden zich welkom en gewaardeerd voelen. Leden worden geacht zich te allen tijde te gedragen met respect voor andere leden, medewerkers van de Universiteit Leiden, en derden tijdens Verenigingsactiviteiten, evenementen en op de website.
3.2 De Vereniging hanteert en handhaaft strikte omgangsvormen en een gedragscode die in lijn zijn met de door de Universiteit Leiden gestelde maatstaven voor gedrag en ethiek. Discriminatie, intimidatie, pesten, of enige andere vorm van onacceptabel gedrag is ten strengste verboden en zal leiden tot passende sancties, waaronder maar niet beperkt tot schorsing of ontzegging van het lidmaatschap.
3.3 Het Bestuur en de leden van de Vereniging worden aangemoedigd om actief bij te dragen aan het bevorderen van een inclusieve en respectvolle omgeving waarin diversiteit wordt gevierd en gewaardeerd.

4. Annulering en Restitutie
4.1 Leden dienen hun deelname aan Verenigingsactiviteiten en evenementen tijdig te bevestigen. Indien een lid besluit om minder dan 96 uur voorafgaand aan de start van het evenement af te zeggen, zal restitutie van betalingen alleen worden overwogen indien er een vervanger wordt gevonden om de lege plaats binnen de activiteit in te nemen.
4.2 Het Bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij zwaarwegende redenen, af te wijken van deze restitutievoorwaarde. Een dergelijke beslissing is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Bestuur en zal in overleg met betrokkenen worden genomen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De Vereniging streeft naar de hoogste mate van veiligheid en zorgvuldigheid tijdens Verenigingsactiviteiten en evenementen. Ondanks deze inspanningen is de Vereniging niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies van eigendommen of andere ongelukken die zich kunnen voordoen tijdens Verenigingsactiviteiten of evenementen.
5.2 Annulering van evenementen kan voorkomen om diverse redenen, zoals overmacht, onvoldoende inschrijvingen, of andere onvoorziene omstandigheden. In geval van annulering is de Vereniging niet aansprakelijk voor eventuele claims van leden of derden. Eventuele gemaakte kosten voor deelname aan een geannuleerd evenement worden niet vergoed.

6. Wijzigingen en Aanpassingen
6.1 Het Bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Leden zullen op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen via de website, digitale communicatiemiddelen, en andere geschikte kanalen.
6.2 Leden worden aangemoedigd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door lid te worden van de Personeelsvereniging van de Universiteit Leiden verklaart u dat u deze uitgebreide Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van inschrijving en zullen blijven gelden zolang u lid bent van de Vereniging. De Vereniging zal te allen tijde handelen volgens de door de Universiteit Leiden gestelde maatstaven voor gedrag en zal bijdragen aan een respectvolle, inclusieve, en ethische gemeenschap binnen de universitaire gemeenschap.